De Praktijk


Wat bieden wij?

 • Zowel basis- als gespecialiseerde GGZ

bij kinderen en adolescenten.
Deze hulp kan bestaan uit:

 • Cognitieve gedragstherapie en kortdurende oplossingsgerichte therapie
 • (Faal) Angst reductie training voor basisschool leerlingen en jongeren uit het voortgezet onderwijs
 • EMDR behandeling
 • Mindfulness behandeling
 • Psycho-educatie op het gebied van ontwikkelingsstoornissen

 • Psychologische hulp bij school- en leerproblemen

Deze kan bestaan uit:

 • Intelligentie onderzoek
 • (Neuro)psychologisch onderzoek
 • Begeleiding van leerkrachten
 • Het geven van psycho-educatie op het gebied van leer- en / of ontwikkelingsstoornissen
 • Afstemming en samenwerking met overige disciplines zoals remedial teaching, fysiotherapie en logopedie

 • Ouderbegeleiding

meer >> uitgebreidere informatie over het hulpverleningsaanbod


Klachtenprocedure

Mocht u ontevreden zijn, dan horen wij dat graag en hopen we samen met u tot een gepaste oplossing te komen. Komen we hier niet uit, dan kunt u contact opnemen met de interne klachtenfunctionaris van Jeugdpsycholoog & co. Dit is Jan Rietman, hij is via het volgende mailadres bereikbaar:  . Jan Rietman zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om verder met u in gesprek te gaan en samen met u en de behandelaar te zoeken naar een oplossing. Het doel is om samen tot een  goede oplossing te komen. Mocht dit niet lukken dan zal Jan Rietman in overleg met de cliënt en behandelaar de klacht overdragen aan een externe klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging. Dit is het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Zie voor de klachtenprocedure de volgende link: http://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/.


Meldcode

Praktijk PEP volgt, vanuit de beroepscode van het NIP, de stappen van het Basismodelcode kindermishandeling bij (de overweging tot) melding van (vermoedens van) kindermishandeling.